Mitä lyhytterapia on?

Lyhytterapia on psykososiaalista luottamuksellista keskusteluapua elämän erilaisiin haastaviin vaiheisiin, kriiseihin sekä itsensä kehittämiseen. Lyhytterapia sopii mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kriisiytynyt tai kroonistunut. Se toimii myös ennaltaehkäisevänä apuna mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Nopea pääsy vastaanotolle säästää asiakkaan voimavaroja, eikä lyhytterapiaan tarvita erikseen diagnoosia tai lääkärin lähetettä.

"Lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua elämän haastaviin tilanteisiin – terapiaa ihan tavallisille ihmisille." – Lyhytterapeuttiyhdistys

Mitä lyhytterapia EI ole?

 • Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa. Jos lyhytterapia ei ole asiakkaalle riittävä hoitomuoto, lyhytterapeutti ohjaa asiakkaan eteenpäin lääkärille tai psykoterapeutille.
 • Psykoterapeuttien tarjoamaa lyhytkestoista terapiaa kutsutaan tällä sivustolla lyhytpsykoterapiaksi.
 • Lyhytterapia ei ole Valviran valvoma terveydenhuollon palvelu.
 • Lyhytterapia ei yksittäisenä hoitomuotona ole soveltuva vakavampiin mielenterveysongelmiin. Keskustele lääkärisi kanssa sopivasta hoidosta.
KENELLE LYHYTTERAPIA SOPII?

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän pulmakohtia ja kriisejä: uupumusta, jaksamisen ongelmia, ahdistuneisuutta, parisuhteen tai perheen ongelmia, työhön ja opiskeluun liittyviä paineita, itsetunto-ongelmia tai vaikkapa yksinäisyyden tuomaa painolastia tai surua. Silloin kun mieltä painavat asiat, jotka eivät välttämättä vaadi pitkää hoitosuhdetta, vaan ennemminkin luottamuksellista ammattilaisen tarjoamaa keskusteluapua ja uusia näkökulmia.

“Olemme sparraajia ja rinnalla kulkijoita, jotka auttavat asiakasta löytämään omat voimavaransa ja keinot voida paremmin. Lyhytterapia on käytännönläheistä ja avaa uusia näkökulmia vaikeisiinkin asioihin.” – Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Lyhytterapeuttisia suuntauksia ovat muun muassa ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen lyhytterapia. Ratkaisukeskeinen terapia on voimavarakeskeinen terapiamuoto, jossa keskitytään asiakkaan omien voimavarojen tunnistamiseen ja niiden vahvistamiseen. Lyhytterapia voi toteutua yksilö-, pari-, perhe-, tai ryhmäterapiana. Terapiassa keskitytään pääasiassa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, menneisyyttä käsitellään vähemmän.

KUINKA KAUAN TERAPIA KESTÄÄ JA KUKA TERAPIAN MAKSAA?

Lyhytterapiassa jo muutamakin käyntikerta voi olla riittävä ja asiakas itse määrittelee, mihin hän apua haluaa. Käyntikertoja on yleensä 1–20, vaikkakin myös lyhytterapiassa on mahdollista toteuttaa pitkiä asiakassuhteita. Tapaamisten määrä ja tiheys sovitaan tarpeen mukaan. Asiakkaan ei tarvitse sitoutua terapiaan tai terapeuttiin ennalta sovitun käyntimäärän mukaan. Ensimmäisessä tapaamisessa käydään läpi asiakkaan lähtötilanne sekä terapeutin ja lyhytterapian soveltuvuus. Terapian jatko määräytyy tarpeen mukaan.

Asiakas itse määrittelee lyhytterapian keston, joten se voi olla kustannustehokas tapa saada oikea-aikaista apua, vaikka pääsääntöisesti terapia maksetaan itse. Joissain tapauksissa myös työnantaja voi maksaa lyhytterapiakäyntejä.

LUOTTAMUS JA MOTIVAATIO LYHYTTERAPIAN TYÖVÄLINEINÄ

Lyhytterapia perustuu luottamukseen ja vuorovaikutukseen lyhytterapeutin ja asiakkaan välillä. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja niistä tehdään vain välttämättömät muistiinpanot siinä laajuudessa kun ne tukevat prosessia ja niitä säilytetään aktiivisen terapiasuhteen ajan.

Lyhytterapeutti huolehtii kerättyjen tietojen tietosuojasta terapiajakson aikana ja hävittämisestä terapiasuhteen jälkeen. Lyhytterapiakäynneistä ei tehdä potilastietomerkintöjä Omakantaan. Lyhytterapia on käytännönläheistä työskentelyä, jossa terapeutin tarkoituksena on auttaa asiakasta löytämään työkaluja omasta elämästä. Lyhytterapiassa sovitaan asiakkaalle tärkeä tavoite, jota kohti mennään pienin käytännönläheisin askelin. Muutoksen kannalta on tärkeää, että asiat saadaan vietyä arjen tasolle ja apuna työskentelyssä voidaan käyttää vaikkapa välitehtäviä.

KUKA ON LYHYTTERAPEUTTI?

Lyhytterapiaa tarjoavat lyhytterapian ammattilaiset, joilla on lyhytterapian tutkinto edustamastaan terapiasuuntauksesta. Valtaosa ammattilaisten kentästä edustaa ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, mutta myös muita suuntauksia ja nimikkeitä on olemassa.

Lyhytterapian tutkinto on usein jatko- tai täydennyskoulutus sosiaali- ja terveys- tai kasvatusalan ammattihenkilöille, jotka laajentavat osaamistaan tai ammattitaitoaan terapeuttisiin menetelmiin. Myös muilta ammattialoilta hakeudutaan lyhytterapiakoulutuksiin, mutta usein taustalla on jokin ihmistieteisiin perustuva pohjakoulutus ja/tai työkokemus. Valtaosa lyhytterapeutteja kouluttavista tahoista, joiden tutkinnon laajuus on 30-60 op, arvioi ja testaa koulutettavien soveltuvuutta ja/tai vaatii pohjatutkintoa tietyiltä aloilta. Psykoterapiaan valmistavat opinnot (30 op) sisältyvät suurimpaan osaan koulutuksista. Lisäksi opintoihin kuuluu asiakastyöharjoittelu.

MIKSI VALITA LYHYTTERAPEUTTI VALITSETERAPIAN KAUTTA?

Lyhytterapeutti-nimike ei ole tällä hetkellä nimikesuojattu ammattinimike, mikä tarkoittaa, että alan koulutukset ja niihin vaadittavat pohjakoulutukset eroavat vielä jonkin verran toisistaan, koska niistä ei ole säädetty laissa. Haluamme hakupalvelumme kautta helpottaa lyhytterapeuttien vertailua ja osaltamme edistää lyhytterapian saatavuutta ja helpottaa terapeutille pääsyä siten, että saat riittävästi tietoa hoitoon hakeutumisesta ja terapeutin valinnasta.

Valitseterapian sivustolta löytyvät lyhytterapeutit ovat valmistuneet lyhytterapeuteiksi vähintään 30 opintopisteen laajuisella opintokokonaisuudella ja heidän opintonsa sisältävät psykoterapeuttiset valmiudet sekä harjoittelua asiakastyöstä. Yleisesti edellytämme kaikkia sivustolta löytyviä eri alojen ammatinharjoittajia sitoutumaan terapia-alansa eettiseen ohjeistukseen eli terapeutin työssä vaadittavaan ammattietiikkaan. Apua etsivät voivat myös antaa palautetta palveluntarjoajista, mikä helpottaa terapeuttien vertailtavuutta ja itselleen sopivan terapeutin löytymistä.

LYHYTTERAPIAAN VAI PSYKOTERAPIAAN?

Lyhytterapia ja psykoterapia eivät sulje pois toisiaan ja molemmille palveluille on tarvetta. Termistö voi olla harhaanjohtavaa ja sekavaa sitä tuntemattomalle ja siksi koemme vastuulliseksi kertoa niistä apua etsiville. Uskomme ihmisten valinnanvapauteen ja haluamme auttaa löytämään oikea-aikaista ja oikeatasoista apua.

Kun siis pohdit terapiaan hakeutumista ja tutkit eri vaihtoehtoja, mieti omia tarpeitasi ja toiveita ja selvitä myös terapeutin taustaa ja koulutusta. Voit aina kysyä apua omasta terveyskeskuksestasi tai lääkäriltäsi hoitoon hakeutumisesta ja terapeutin valinnasta.

Lyhytterapian ja psykoterapian erot ja yhtäläisyydet:

I. Lyhytterapia on psykososiaalista ennaltaehkäisevää keskusteluapua. – Psykoterapia on opittu tuntemaan ensisijaisesti psyykkisten sairauksien, elämänlaatua ja työkykyä uhkaavien pitkäkestoisten oireiden kuntoutusmuotona. Psykoterapia voi olla myös lyhytkestoista eli lyhytpsykoterapiaa.

II. Lyhytterapia sopii asiakkaan itse määrittelemään ongelmaan, oireeseen tai elämäntapahtumaan liittyvää kriisiin. – Psykoterapiassa hoidetaan elämäntapahtumien lisäksi myös psyykkistä oireilua tai diagnosoitua mielenterveyden häiriöitä. Psykoterapia pohjautuu vakiintuneeseen ja koeteltuun psykologiseen tietopohjaan.

III. Lyhytterapiaan ei tarvita lähetettä tai diagnoosia. – Psykoterapiaan usein hakeudutaan lääkärin b-lausunnolla, erityisesti jos haetaan Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa, jonka tavoitteena on tukea työ- ja opiskelukykyä. Psykoterapiaan voi hakeutua myös itsenäisesti ilman lähetettä.

IV. Lyhytterapia ei ole terveydenhuollon palvelu, joten kirjauksia ei tehdä potilasasiakirjoihin tai Omakantaan. – Psykoterapia on terveydenhuoltoa, josta on lakiin perustuva velvollisuus kirjata potilasasiakirjoihin.

V. Lyhytterapia ei ole Kela-korvattavaa, joten lyhytterapian maksaa tyypillisesti asiakas itse tai joissain tapauksissa työnantaja. – Psykoterapiassa on mahdollisuus Kela-korvaukseen tai julkisen terveydenhuollon maksusitoumukseen, mutta myös itse maksaen voi hakeutua psykoterapiaan.

VI. Lyhytterapeutin nimike ei ole suojattu. Tämä tarkoittaa siis sitä, että lyhytterapeutin ammattia harjoittavien koulutus vaihtelee jonkin verran, eikä siitä ole säädetty laissa. – Psykoterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattilainen ja koulutusvaatimukset ovat säänneltyjä.

VII. Lyhytterapeutin pohjakoulutusta ei ole tarkasti rajoitettu. – Psykoterapeutilta vaaditaan soveltuvan pohjakoulutuksen (esim. psykologi, psykiatri, erikoissairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä) lisäksi riittävää työkokemusta sekä erikoistumiskoulutusta, joka täyttää tietyt kriteerit.

VIII. Lyhytterapeutilta ei vaadita omaa terapiaa, vaikkakin useat lyhytterapeutit ovat käyneet oman terapian. Myös työnohjausta vahvasti suositellaan. – Psykoterapeutin opintoihin kuuluu oma psykoterapia ja vaatimus asiakastyön työnohjauksesta.

IX. Lyhytterapeuttiseen hoitoon pääsy on usein nopeaa ja hyvin saavutettavaa. Lyhytterapiaa voidaan myös hyödyntää väliaikaisena terapia-apuna etsittäessä sopivaa psykoterapeuttia. – Psykoterapiaan pääsyä voi joutua odottamaan ja Kela edellyttää 3 kk kestävää arviointi- ja hoitojaksoa ennen terapiatuen hakemista. Huomioitavaa kuitenkin on, että myös psykoterapiaan voi hakeutua ilman diagnosoitua mielenterveysongelmaa ja terapian voi maksaa itse, jolloin hoitoonpääsy voi nopeutua.

X. Lyhytterapiasta ei ole säädetty laissa ja terapeutteja ei valvo keskitetysti mikään viranomainen. – Sosiaali- ja terveysalan valvontaviranomainen Valvira myöntää oikeuden psykoterapeuttina toimimiseen ja valvoo toimintaa.

XI. Sekä lyhytterapia että psykoterapia perustuvat vuorovaikutukselliseen prosessiin asiakkaan ja hoitavan henkilön välillä. Vuorovaikutus voi olla keskustelua, liikettä, taidetta tai toiminnallisia menetelmiä.

Jos etsit sivustoltamme Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa, valitse maksutavaksi Kela. Voit hakeutua psykoterapiaan myös itse maksaen. Voit tarkistaa psykoterapeutin oikeuden käyttää nimikettään JulkiTerhikki-palvelusta. Huomaathan, että Kela korvaa vain osan psykoterapian kustannuksista. Lue lisää Kelan korvaamasta psykoterapiasta ja siihen hakeutumisesta täältä.

Etsiessäsi lyhytterapeuttia, voit aina kysyä terapeutilta hänen omasta taustastaan eli terapiakoulutuksesta, suuntautumisesta tai terapiaopintoja edellyttävästä pohjakoulutuksesta. Voit myös kysyä, onko terapeutti käynyt omaa psykoterapiaa ja miten terapeutti itse koki oman terapian hyödyttävän häntä. Voit selvittää mitä muita menetelmiä terapeutti käyttää keskustelun lisäksi (toiminnalliset, keholliset menetelmät jne.). Voit aina itse valita terapeuttisi oman tarpeesi ja tilanteesi mukaisesti. Sinulla on myös oikeus vaihtaa terapeuttia, jos et koe työskentelyä juuri sinulle toimivaksi.

Loppujen lopuksi sekä lyhytterapiasta että psykoterapiasta voi olla todella paljon apua, kun terapeutti on hyvä kohtaamaan, kuuntelemaan ja rakentamaan toimivaa yhteistyösuhdetta.

KUINKA VARMISTETAAN OIKEA-AIKAINEN JA OIREENMUKAINEN HOITO?

Lähes kaikki mielenterveydenhäiriöt ovat oireiden alkaessa lieviä tai keskivaikeita. Mitä jos apua saisi jo siinä vaiheessa, kun ensimmäisen kerran avuntarve käy mielessä? Hoidon saatavuus yhteiskunnassamme ei vastaa tarvetta ja hoitoon ohjaus ja siihen hakeutuminen vievät usein liian kauan, jolloin oireet pitkittyvät ja usein monimutkaistuvat.

Tutkimukset osoittavat, että suurimmalle osalle ihmisiä psyykkisen tasapainon palauttamiseksi riittävät lyhyet psykososiaaliset interventiot, kunhan ne ovat nopeasti saatavilla. Painopisteen siirtäminen pitkistä kuntoutuspsykoterapioista kohti ennaltaehkäiseviä ja lyhyitä terapiamuotoja on yhteiskunnallisesti kaikkien etu ja lisää merkittävästi hoidon saatavuutta myös vaikeimmissa mielenterveyden häiriöissä.

Mielenterveyttä voidaan hoitaa mm. psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla, työpsykologilla, lyhytterapiassa tai lyhytpsykoterapiassa, joka voi lyhyimmillään olla niin kutsuttua kertaterapiaa eli “käynti kerrallaan”-terapiaa tai psykoterapeuttista konsultaatiota. Jos lyhyet hoidot eivät ole asiakkaalle riittävä hoitomuoto, asiakas tulee ohjata eteenpäin lääkärille kuntoutussuunnitelman laatimiseksi. Osa sairaanhoitopiireistä ja kunnista tarjoaa jo tällä hetkellä erilaisia lyhytterapioita tai lyhytterapiaan perustuvia menetelmiä ostopalveluina. Niiden kysynnän odotetaan kasvavan sote-uudistuksen myötä, sillä lyhytterapia on edullisempaa kuin pitkä kuntouttava psykoterapia (kts.Terapiaa terveyskeskuksessa).

Lue lisää lyhytterapian ja psykoterapian eroista sivustoltamme.

LYHYTTERAPIAN EETTISET OHJEET

Seuraava eettinen ohjeisto on lainattu suoraan Lyhytterapeuttiyhdistykseltä:

Ammattieettiset säännöt säätelevät kaikkea terapeutin työtä. Lyhytterapeutin tulee toimia vastuullisesti. Kehittämällä ja välittämällä psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvää tietoa ja soveltamalla sitä omassa työssään lyhytterapeutti tukee ihmisten mielen hyvinvointia, elämänhallintaa, elämisen laatua ja ongelmien ratkaisukykyä.

Lyhytterapeutti käyttää asiantuntijuuttaan inhimillisen hyvän edistämiseen niin yksilötasolla kuin laajemminkin yhteiskunnallisesti. Terapeutti on tietoinen käyttämästään vallasta ja sen seurauksista.

Lyhytterapeutti perustaa työskentelyn ihmisoikeuksien periaatteelle. Hän kunnioittaa ihmisen ainutkertaisuutta ja arvostaa jokaista yksilöä tasavertaisena toimijana. Terapeutilla on usko ihmisten omiin kykyihin ja voimavaroihin. Terapeutti kunnioittaa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja arviota tilanteesta.

Terapeutti tukee moniarvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa sekä kunnioittaa uskonnon ja omantunnon vapautta. Hän toimii työssään ennakkoluulottomasti ja edistää ihmisten tasa-arvoa.

Luottamuksellista ja asiakkaan parhaaksi

Terapeutin asiantuntijuus pohjautuu paitsi tieteelliseen tietoon ja sen arviointiin myös omaan sekä asiakaan kokemusasiantuntijuuteen.

Terapeutti on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään ammatillista osaamistaan. Hän tunnistaa vahvuutensa ja rajoituksensa sekä konsultoi tarvittaessa muita asiantuntijoita. Hän käy säännöllisessä työnohjauksessa ja pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan.

Terapeutti kantaa vastuun valinnoistaan ja työtavoistaan. Hän ottaa vastaan vain tehtäviä, joiden tavoitteet hän tuntee ja voi hyväksyä. Asiakas voi olla vakuuttunut siitä, että terapeutti tekee parhaansa hänen hyväkseen.

Lyhytterapeutti pitää tarkan huolen asiakassuhteen luottamuksellisuudesta ja noudattaa vaitiolovelvollisuutta. Hän huolehtii, että digitaaliset työvälineet ja tietoturva ovat kunnossa. Turvallinen ja luottamuksellinen terapiasuhde on taattava kaikin keinoin.

Lyhytterapeutti ei ylläpidä rekisteriä eikä kirjaa muuta kuin välttämättömät muistiinpanot lyhytterapiasta sen keston ajan.

Lyhytterapeutit:


 1. Sanna Kinnunen

  • lyhytterapeutti
  1. Rovaniemi

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Sanna Kinnunen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Traumat
  2. Addiktiot
  3. Ahdistuneisuus
  4. Arvotyöskentely
  5. Elämänkriisi
  6. Eroterapia
  7. Hengitys
  8. Itsetuntemus
  9. Kehonkuva
  10. Kotikäynnit
  11. Lapsettomuuskriisi
  12. Liikuntariippuvuus
  13. Läheisriippuvuus
  14. Masennus
  15. Mielialahäiriöt
  16. Mindfulness
  17. Narsismi
  18. Painonhallinta
  19. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  20. Paniikkihäiriöt
  21. Parisuhdekriisi
  22. Pariterapia
  23. Peliriippuvuus
  24. Pelkotilat
  25. Persoonallisuushäiriöt
  26. Päihderiippuvuus
  27. Ruokasuhde
  28. Stressi
  29. Suru
  30. Syömishäiriöt
  31. Tietoisuustaidot
  32. Tunnetaidot
  33. Työnarkomania
  34. Työssäjaksaminen
  35. Työuupumus
  36. Uupumus
  37. Vanhemmuus ja lapset
  38. Vuorovaikutussuhteet
  39. Väkivaltakokemukset
  40. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 2. Carita Wikström

  • lyhytterapeutti
  1. Lappeenranta
  Profiilikuva: Carita Wikström

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Adhd
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Itsetuntemus
  6. Kotikäynnit
  7. Masennus
  8. Mielialahäiriöt
  9. Neuropsykiatrinen valmennus
  10. Paniikkihäiriöt
  11. Parisuhdekriisi
  12. Pelkotilat
  13. Stressi
  14. Tietoisuustaidot
  15. Tunnetaidot
  16. Työnarkomania
  17. Työssäjaksaminen
  18. Työuupumus
  19. Uupumus
  20. Voimavarakeskeinen terapia
  21. Vuorovaikutussuhteet
  22. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 3. Henna-Riikka Hiltunen

  • lyhytterapeutti
  1. Joensuu

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Henna-Riikka Hiltunen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Vanhemmuus ja lapset
  2. Voimavarakeskeinen terapia
  3. Vuorovaikutussuhteet
  4. Väkivaltakokemukset
  5. Addiktiot
  6. Adhd
  7. Ahdistuneisuus
  8. Arvotyöskentely
  9. Elämänkriisi
  10. Eroterapia
  11. Itsetuntemus
  12. Kehonkuva
  13. Kotikäynnit
  14. Lapsettomuuskriisi
  15. Läheisriippuvuus
  16. Masennus
  17. Mielialahäiriöt
  18. Painonhallinta
  19. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  20. Paniikkihäiriöt
  21. Parisuhdekriisi
  22. Pelkotilat
  23. Perheterapia
  24. Ruokasuhde
  25. Stressi
  26. Suru
  27. Tietoisuustaidot
  28. Tunnetaidot
  29. Työnarkomania
  30. Työssäjaksaminen
  31. Työuupumus
  32. Uupumus

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 70 €/60 min

 4. Susanna Kuusisto

  • lyhytterapeutti
  • psykoterapeuttikoulutuksessa
  1. Tampere

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Susanna Kuusisto

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Adhd
  3. Ahdistuneisuus
  4. Arvotyöskentely
  5. Autismin kirjon häiriöt
  6. Elämänkriisi
  7. Itsetuntemus
  8. Kehonkuva
  9. Masennus
  10. Mindfulness
  11. Painonhallinta
  12. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  13. Paniikkihäiriöt
  14. Parisuhdekriisi
  15. Pariterapia
  16. Pelkotilat
  17. Päihderiippuvuus
  18. Päihdeterapia
  19. Ruokasuhde
  20. Stressi
  21. Syömishäiriöt
  22. Tietoisuustaidot
  23. Traumat
  24. Tunnetaidot
  25. Työssäjaksaminen
  26. Työuupumus
  27. Uupumus
  28. Vuorovaikutussuhteet
  29. Väkivaltakokemukset
  30. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 60.00 €/45 min

 5. Pia Latukka

  • lyhytterapeutti
  1. Tampere

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Pia Latukka

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Ahdistuneisuus
  2. Elämänkriisi
  3. Hengitys
  4. Itsetuntemus
  5. Kehonkuva
  6. Läheisriippuvuus
  7. Narsismi
  8. Painonhallinta
  9. Paniikkihäiriöt
  10. Parisuhdekriisi
  11. Pariterapia
  12. Pelkotilat
  13. Ruokasuhde
  14. Stressi
  15. Suru
  16. Tunnetaidot
  17. Työssäjaksaminen
  18. Työuupumus
  19. Uupumus
  20. Voimavarakeskeinen terapia
  21. Vuorovaikutussuhteet

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 65 €/45 min

 6. Minna Ruohtula

  • lyhytterapeutti
  1. Kangasala

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Minna Ruohtula

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Adhd
  3. Ahdistuneisuus
  4. Arvotyöskentely
  5. Autismin kirjon häiriöt
  6. Elämänkriisi
  7. Eroterapia
  8. Itsetuntemus
  9. Läheisriippuvuus
  10. Masennus
  11. Mielialahäiriöt
  12. Neuropsykiatrinen valmennus
  13. Paniikkihäiriöt
  14. Parisuhdekriisi
  15. Pariterapia
  16. Pelkotilat
  17. Perheterapia
  18. Päihderiippuvuus
  19. Stressi
  20. Suru
  21. Tietoisuustaidot
  22. Tourette
  23. Tunnetaidot
  24. Työnarkomania
  25. Työssäjaksaminen
  26. Työuupumus
  27. Uupumus
  28. Voimavarakeskeinen terapia
  29. Vuorovaikutussuhteet
  30. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 65 €/60 min

 7. Ossi Rantala

  • lyhytterapeutti
  1. Helsinki

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Ossi Rantala

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Eroterapia
  6. Itsetuntemus
  7. Kotikäynnit
  8. Liikuntariippuvuus
  9. Läheisriippuvuus
  10. Masennus
  11. Mielialahäiriöt
  12. Mindfulness
  13. Painonhallinta
  14. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  15. Paniikkihäiriöt
  16. Parisuhdekriisi
  17. Peliriippuvuus
  18. Pelkotilat
  19. Perheterapia
  20. Persoonallisuushäiriöt
  21. Päihderiippuvuus
  22. Päihdeterapia
  23. Ruokasuhde
  24. Stressi
  25. Suru
  26. Tietoisuustaidot
  27. Tunnetaidot
  28. Työnarkomania
  29. Työssäjaksaminen
  30. Työuupumus
  31. Uupumus
  32. Voimavarakeskeinen terapia
  33. Vuorovaikutussuhteet
  34. Väkivaltakokemukset
  35. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 50 €/45 min

 8. Annmeri Helminen

  • lyhytterapeutti
  1. Akaa

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Annmeri Helminen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Pariterapia
  2. Pelkotilat
  3. Stressi
  4. Suru
  5. Tietoisuustaidot
  6. Tunnetaidot
  7. Työnohjaus
  8. Työssäjaksaminen
  9. Työuupumus
  10. Uupumus
  11. Vanhemmuus ja lapset
  12. Voimavarakeskeinen terapia
  13. Vuorovaikutussuhteet
  14. Yksilöterapia
  15. Ahdistuneisuus
  16. Arvotyöskentely
  17. Elämänkriisi
  18. Itsetuntemus
  19. Läheisriippuvuus
  20. Masennus
  21. Mielialahäiriöt
  22. Parisuhdekriisi

  Lue lisää…

  Tutustu
  Ei vapaita aikoja
  seuraavaan 6kk

  Alk. 70 €/45 min

 9. Kati Eskelinen

  • lyhytterapeutti
  1. Kerava

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Kati Eskelinen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Ahdistuneisuus
  2. Arvotyöskentely
  3. Elämänkriisi
  4. Eroterapia
  5. Itsetuntemus
  6. Lapsettomuuskriisi
  7. Masennus
  8. Mindfulness
  9. Parisuhdekriisi
  10. Pariterapia
  11. Stressi
  12. Suru
  13. Tietoisuustaidot
  14. Tunnetaidot
  15. Työnohjaus
  16. Työssäjaksaminen
  17. Työuupumus
  18. Uupumus
  19. Voimavarakeskeinen terapia
  20. Vuorovaikutussuhteet
  21. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 65 €/45 min

 10. Päivi Björn

  • lyhytterapeutti

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Päivi Björn

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Eroterapia
  6. Itsetuntemus
  7. Kehonkuva
  8. Kotikäynnit
  9. Läheisriippuvuus
  10. Masennus
  11. Painonhallinta
  12. Parisuhdekriisi
  13. Pariterapia
  14. Pelkotilat
  15. Persoonallisuushäiriöt
  16. Päihderiippuvuus
  17. Ruokasuhde
  18. Skitsofrenia
  19. Stressi
  20. Suru
  21. Traumat
  22. Tunnetaidot
  23. Työssäjaksaminen
  24. Työuupumus
  25. Uupumus
  26. Voimavarakeskeinen terapia
  27. Väkivaltakokemukset
  28. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 60 €/45 min

 11. Maija Laatunen

  • lyhytterapeutti
  • psykoterapeuttikoulutuksessa
  1. Helsinki
  2. Espoo

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Maija Laatunen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Eroterapia
  6. Itsetuntemus
  7. Masennus
  8. Mindfulness
  9. Painonhallinta
  10. Paripsykoterapia
  11. Parisuhdekriisi
  12. Pariterapia
  13. Suru
  14. Tietoisuustaidot
  15. Tunnetaidot
  16. Työssäjaksaminen
  17. Työuupumus
  18. Uupumus
  19. Voimavarakeskeinen terapia
  20. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 12. Sari Autio

  • lyhytterapeutti
  • työnohjaaja
  1. Helsinki

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Sari Autio

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Itsetuntemus
  6. Masennus
  7. Mielialahäiriöt
  8. Mindfulness
  9. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  10. Paniikkihäiriöt
  11. Peliriippuvuus
  12. Pelkotilat
  13. Stressi
  14. Suru
  15. Tietoisuustaidot
  16. Tunnetaidot
  17. Työnarkomania
  18. Työssäjaksaminen
  19. Työuupumus
  20. Vuorovaikutussuhteet

  Lue lisää…

  Tutustu
 13. Iina Mäkipelto

  • lyhytterapeutti
  • psykoterapeuttikoulutuksessa
  1. Pietarsaari
  2. Uusikaarlepyy

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Iina Mäkipelto

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Vanhemmuus ja lapset
  3. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia
  4. Voimavarakeskeinen terapia
  5. Vuorovaikutussuhteet
  6. Väkivaltakokemukset
  7. Yksilöterapia
  8. Adhd
  9. Ahdistuneisuus
  10. Aikuisten psykoterapia
  11. Arvotyöskentely
  12. Eläinavusteinen terapia
  13. Elämänkriisi
  14. Eroterapia
  15. Hengitys
  16. Hypnoterapia
  17. Itsetuntemus
  18. Kehonkuva
  19. Kriisi- ja traumapsykoterapia sekä EMDR
  20. Lasten psykoterapia
  21. Liikuntariippuvuus
  22. Läheisriippuvuus
  23. Masennus
  24. Mielialahäiriöt
  25. Mindfulness
  26. Muistisairaudet
  27. Narsismi
  28. Nuorten psykoterapia
  29. Painonhallinta
  30. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  31. Paniikkihäiriöt
  32. Parisuhdekriisi
  33. Pariterapia
  34. Peliriippuvuus
  35. Pelkotilat
  36. Persoonallisuushäiriöt
  37. Psyykkinen työkyky
  38. Päihderiippuvuus
  39. Päihdeterapia
  40. Ratkaisukeskeinen psykoterapia
  41. Ruokasuhde
  42. Skitsofrenia
  43. Stressi
  44. Suru
  45. Synnytyspelko
  46. Syömishäiriöt
  47. Tietoisuustaidot
  48. Traumat
  49. Tunnetaidot
  50. Työnarkomania
  51. Työnohjaus
  52. Työssäjaksaminen
  53. Työuupumus
  54. Uupumus

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 55 €/45 min

 14. Toni Karilainen

  • lyhytterapeutti
  • työnohjaaja

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Toni Karilainen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Masennus
  2. Pariterapia
  3. Peliriippuvuus
  4. Pelkotilat
  5. Päihderiippuvuus
  6. Stressi
  7. Suru
  8. Tietoisuustaidot
  9. Tunnetaidot
  10. Työnarkomania
  11. Työnohjaus
  12. Työssäjaksaminen
  13. Työuupumus
  14. Uupumus
  15. Voimavarakeskeinen terapia
  16. Vuorovaikutussuhteet
  17. Yksilöterapia
  18. Addiktiot
  19. Ahdistuneisuus
  20. Arvotyöskentely
  21. Elämänkriisi
  22. Itsetuntemus

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 60 €/45 min

 15. Anne Niittymäki

  • psykoterapeuttikoulutuksessa
  • työnohjaaja
  • lyhytterapeutti
  1. Tampere

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Anne Niittymäki

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Adhd
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Eroterapia
  6. Itsetuntemus
  7. Kotikäynnit
  8. Läheisriippuvuus
  9. Masennus
  10. Mielialahäiriöt
  11. Muistisairaudet
  12. Parisuhdekriisi
  13. Pariterapia
  14. Perheterapia
  15. Psyykkinen työkyky
  16. Stressi
  17. Suru
  18. Työnarkomania
  19. Työnohjaus
  20. Työssäjaksaminen
  21. Työuupumus
  22. Uupumus
  23. Vanhemmuus ja lapset
  24. Voimavarakeskeinen terapia
  25. Vuorovaikutussuhteet
  26. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 16. Kaisa Maria Peltoniemi

  • lyhytterapeutti
  • fysioterapeutti
  • seksuaaliterapeutti
  • seksuaalineuvoja

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Kaisa Maria Peltoniemi

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Ahdistuneisuus
  2. Elämänkriisi
  3. Haluttomuus
  4. Hengitys
  5. Itsetuntemus
  6. Kehonkuva
  7. Masennus
  8. Mielialahäiriöt
  9. Mindfulness
  10. Naisten seksuaalisuus
  11. Paniikkihäiriöt
  12. Parisuhdekriisi
  13. Psykofyysinen fysioterapia
  14. Seksuaalineuvonta
  15. Seksuaalisuuden moninaisuus
  16. Seksuaaliterapia
  17. Stressi
  18. Tietoisuustaidot
  19. Tunnetaidot
  20. Työssäjaksaminen
  21. Uupumus
  22. Voimavarakeskeinen terapia
  23. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 68 €/50 min

 17. Kristiina Koli

  • lyhytterapeutti

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Kristiina Koli

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Ahdistuneisuus
  2. Elämänkriisi
  3. Eroterapia
  4. Hengitys
  5. Itsetuntemus
  6. Läheisriippuvuus
  7. Masennus
  8. Addiktiot
  9. Mielialahäiriöt
  10. Mindfulness
  11. Painonhallinta
  12. Paniikkihäiriöt
  13. Parisuhdekriisi
  14. Pariterapia
  15. Pelkotilat
  16. Stressi
  17. Suru
  18. Tietoisuustaidot
  19. Traumat
  20. Tunnetaidot
  21. Työnarkomania
  22. Työssäjaksaminen
  23. Työuupumus
  24. Uupumus
  25. Vanhemmuus ja lapset
  26. Voimavarakeskeinen terapia
  27. Vuorovaikutussuhteet
  28. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 65 €/50 min

 18. Eija Kantelus

  • lyhytterapeutti
  1. Järvenpää

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Eija Kantelus

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Eroterapia
  6. Itsetuntemus
  7. Läheisriippuvuus
  8. Masennus
  9. Parisuhdekriisi
  10. Pariterapia
  11. Pelkotilat
  12. Perheterapia
  13. Stressi
  14. Suru
  15. Tietoisuustaidot
  16. Tunnetaidot
  17. Työssäjaksaminen
  18. Työuupumus
  19. Uupumus
  20. Vanhemmuus ja lapset
  21. Voimavarakeskeinen terapia
  22. Vuorovaikutussuhteet
  23. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 19. Minttu Väisänen

  • lyhytterapeutti
  1. Kemi

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Minttu Väisänen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Ahdistuneisuus
  2. Arvotyöskentely
  3. Elämänkriisi
  4. Eroterapia
  5. Itsetuntemus
  6. Kehonkuva
  7. Kotikäynnit
  8. Liikuntariippuvuus
  9. Läheisriippuvuus
  10. Masennus
  11. Mielialahäiriöt
  12. Narsismi
  13. Paniikkihäiriöt
  14. Parisuhdekriisi
  15. Pariterapia
  16. Peliriippuvuus
  17. Pelkotilat
  18. Perheterapia
  19. Stressi
  20. Suru
  21. Tunnetaidot
  22. Työnarkomania
  23. Työssäjaksaminen
  24. Työuupumus
  25. Uupumus
  26. Vanhemmuus ja lapset
  27. Vuorovaikutussuhteet
  28. Väkivaltakokemukset
  29. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 75 €/60 min

 20. Outi Olkkola

  • lyhytterapeutti
  1. Espoo

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Outi Olkkola

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Arvotyöskentely
  2. Elämänkriisi
  3. Itsetuntemus
  4. Läheisriippuvuus
  5. Masennus
  6. Mielialahäiriöt
  7. Narsismi
  8. Painonhallinta
  9. Parisuhdekriisi
  10. Ruokasuhde
  11. Stressi
  12. Suru
  13. Tietoisuustaidot
  14. Tunnetaidot
  15. Työnarkomania
  16. Työnohjaus
  17. Työssäjaksaminen
  18. Työuupumus
  19. Uupumus
  20. Vuorovaikutussuhteet
  21. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 100 €/45 min

 21. Vivianne Allens

  • lyhytterapeutti
  1. Helsinki

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Vivianne Allens

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Ahdistuneisuus
  3. Elämänkriisi
  4. Eroterapia
  5. Itsetuntemus
  6. Läheisriippuvuus
  7. Masennus
  8. Mielialahäiriöt
  9. Paniikkihäiriöt
  10. Pelkotilat
  11. Stressi
  12. Suru
  13. Tietoisuustaidot
  14. Traumat
  15. Tunnetaidot
  16. Työnarkomania
  17. Työnohjaus
  18. Työssäjaksaminen
  19. Työuupumus
  20. Uupumus
  21. Voimavarakeskeinen terapia
  22. Väkivaltakokemukset
  23. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 22. Soile Roth

  • lyhytterapeutti
  1. Tampere

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Soile Roth

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Adhd
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Hypnoterapia
  6. Itsetuntemus
  7. Läheisriippuvuus
  8. Masennus
  9. Neuropsykiatrinen valmennus
  10. Paniikkihäiriöt
  11. Pariterapia
  12. Pelkotilat
  13. Stressi
  14. Suru
  15. Traumat
  16. Työnohjaus
  17. Työssäjaksaminen
  18. Työuupumus
  19. Voimavarakeskeinen terapia
  20. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 92 €/60 min

 23. Timo Mynttinen

  • lyhytterapeutti
  1. Helsinki

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Timo Mynttinen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Adhd
  3. Ahdistuneisuus
  4. Autismin kirjon häiriöt
  5. Elämänkriisi
  6. Eroterapia
  7. Itsetuntemus
  8. Kehonkuva
  9. Kotikäynnit
  10. Liikuntariippuvuus
  11. Läheisriippuvuus
  12. Masennus
  13. Mielialahäiriöt
  14. Narsismi
  15. Painonhallinta
  16. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  17. Paniikkihäiriöt
  18. Parisuhdekriisi
  19. Peliriippuvuus
  20. Pelkotilat
  21. Persoonallisuushäiriöt
  22. Päihderiippuvuus
  23. Päihdeterapia
  24. Ruokasuhde
  25. Skitsofrenia
  26. Stressi
  27. Suru
  28. Syömishäiriöt
  29. Tietoisuustaidot
  30. Tunnetaidot
  31. Työnarkomania
  32. Työssäjaksaminen
  33. Työuupumus
  34. Uupumus
  35. Voimavarakeskeinen terapia
  36. Vuorovaikutussuhteet
  37. Väkivaltakokemukset
  38. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 110 €/60 min

 24. Tiina Järvikangas

  • lyhytterapeutti
  1. Helsinki

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Tiina Järvikangas

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Adhd
  3. Ahdistuneisuus
  4. Arvotyöskentely
  5. Autismin kirjon häiriöt
  6. Elämänkriisi
  7. Eroterapia
  8. Itsetuntemus
  9. Läheisriippuvuus
  10. Masennus
  11. Mielialahäiriöt
  12. Narsismi
  13. Neuropsykiatrinen valmennus
  14. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  15. Paniikkihäiriöt
  16. Parisuhdekriisi
  17. Pariterapia
  18. Pelkotilat
  19. Perheterapia
  20. Persoonallisuushäiriöt
  21. Päihderiippuvuus
  22. Stressi
  23. Suru
  24. Tietoisuustaidot
  25. Tourette
  26. Tunnetaidot
  27. Työnarkomania
  28. Työssäjaksaminen
  29. Työuupumus
  30. Uupumus
  31. Vanhemmuus ja lapset
  32. Voimavarakeskeinen terapia
  33. Vuorovaikutussuhteet
  34. Väkivaltakokemukset
  35. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 25. Eveliina Wathén

  • lyhytterapeutti
  1. Oulu

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Eveliina Wathén

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Adhd
  3. Ahdistuneisuus
  4. Arvotyöskentely
  5. Autismin kirjon häiriöt
  6. Elämänkriisi
  7. Itsetuntemus
  8. Kehonkuva
  9. Masennus
  10. Mielialahäiriöt
  11. Mindfulness
  12. Neuropsykiatrinen valmennus
  13. Paniikkihäiriöt
  14. Parisuhdekriisi
  15. Pelkotilat
  16. Stressi
  17. Suru
  18. Tietoisuustaidot
  19. Tunnetaidot
  20. Työssäjaksaminen
  21. Uupumus
  22. Vanhemmuus ja lapset
  23. Vuorovaikutussuhteet
  24. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 55 €/60 min

 26. Silva Puukko

  • lyhytterapeutti
  • psykoterapeuttikoulutuksessa

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Silva Puukko

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Ahdistuneisuus
  2. Aikuisten psykoterapia
  3. Elämänkriisi
  4. Kotikäynnit
  5. Lapsettomuuskriisi
  6. Psykoanalyyttinen psykoterapia
  7. Päihdeterapia
  8. Ratkaisukeskeinen psykoterapia
  9. Seksuaalineuvonta
  10. Stressi
  11. Suru
  12. Synnytyspelko
  13. Työuupumus
  14. Uupumus
  15. Vanhemmuus ja lapset
  16. Yksilöterapia
  17. Äitiys

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 35 €/45 min

 27. Terhi Haapimaa

  • lyhytterapeutti
  1. Vantaa
  Profiilikuva: Terhi Haapimaa

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Ahdistuneisuus
  2. Arvotyöskentely
  3. Elämänkriisi
  4. Itsetuntemus
  5. Kehonkuva
  6. Liikuntariippuvuus
  7. Masennus
  8. Mielialahäiriöt
  9. Painonhallinta
  10. Paniikkihäiriöt
  11. Parisuhdekriisi
  12. Pelkotilat
  13. Päihderiippuvuus
  14. Ruokasuhde
  15. Stressi
  16. Suru
  17. Syömishäiriöt
  18. Tunnetaidot
  19. Työssäjaksaminen
  20. Työuupumus
  21. Uupumus
  22. Vanhemmuus ja lapset
  23. Voimavarakeskeinen terapia
  24. Vuorovaikutussuhteet
  25. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 28. Juulia Teperi

  • lyhytterapeutti
  1. Helsinki

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Juulia Teperi

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Adhd
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Eroterapia
  6. Itsetuntemus
  7. Lapsettomuuskriisi
  8. Läheisriippuvuus
  9. Masennus
  10. Mielialahäiriöt
  11. Mindfulness
  12. Parisuhdekriisi
  13. Pariterapia
  14. Stressi
  15. Suru
  16. Tietoisuustaidot
  17. Traumat
  18. Tunnetaidot
  19. Työssäjaksaminen
  20. Uupumus
  21. Vanhemmuus ja lapset
  22. Voimavarakeskeinen terapia
  23. Vuorovaikutussuhteet
  24. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 29. Teija Turunen

  • lyhytterapeutti
  1. Helsinki

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Teija Turunen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Suru
  2. Syömishäiriöt
  3. Tunnetaidot
  4. Työnarkomania
  5. Työssäjaksaminen
  6. Työuupumus
  7. Uupumus
  8. Voimavarakeskeinen terapia
  9. Vuorovaikutussuhteet
  10. Väkivaltakokemukset
  11. Yksilöterapia
  12. Addiktiot
  13. Ahdistuneisuus
  14. Arvotyöskentely
  15. Elämänkriisi
  16. Eroterapia
  17. Itsetuntemus
  18. Kehonkuva
  19. Lapsettomuuskriisi
  20. Liikuntariippuvuus
  21. Läheisriippuvuus
  22. Masennus
  23. Mielialahäiriöt
  24. Painonhallinta
  25. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  26. Paniikkihäiriöt
  27. Parisuhdekriisi
  28. Pariterapia
  29. Peliriippuvuus
  30. Pelkotilat
  31. Perheterapia
  32. Päihderiippuvuus
  33. Ruokasuhde
  34. Stressi

  Lue lisää…

  Tutustu
 30. Soili Sirola

  • lyhytterapeutti
  1. Helsinki

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Soili Sirola

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Eroterapia
  6. Itsetuntemus
  7. Läheisriippuvuus
  8. Masennus
  9. Mielialahäiriöt
  10. Narsismi
  11. Nuorisoterapia
  12. Painonhallinta
  13. Paniikkihäiriöt
  14. Parisuhdekriisi
  15. Peliriippuvuus
  16. Pelkotilat
  17. Psyykkinen työkyky
  18. Päihderiippuvuus
  19. Päihdeterapia
  20. Stressi
  21. Suru
  22. Syömishäiriöt
  23. Traumat
  24. Tunnetaidot
  25. Työnarkomania
  26. Työssäjaksaminen
  27. Uupumus
  28. Voimavarakeskeinen terapia
  29. Vuorovaikutussuhteet
  30. Väkivaltakokemukset
  31. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 31. Nina Pietilä

  • lyhytterapeutti
  1. Ylöjärvi

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Nina Pietilä

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Päihderiippuvuus
  2. Stressi
  3. Suru
  4. Tietoisuustaidot
  5. Tunnetaidot
  6. Työssäjaksaminen
  7. Työuupumus
  8. Uupumus
  9. Voimavarakeskeinen terapia
  10. Yksilöterapia
  11. Adhd
  12. Ahdistuneisuus
  13. Arvotyöskentely
  14. Elämänkriisi
  15. Eroterapia
  16. Hengitys
  17. Itsetuntemus
  18. Kehonkuva
  19. Läheisriippuvuus
  20. Masennus
  21. Mielialahäiriöt
  22. Mindfulness
  23. Painonhallinta
  24. Parisuhdekriisi
  25. Pariterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 32. Sanna Mäki

  • lyhytterapeutti
  • psykoterapeuttikoulutuksessa

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Sanna Mäki

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Kognitiivinen käyttäytymisterapia
  2. Masennus
  3. Ahdistuneisuus
  4. Arvotyöskentely
  5. Elämänkriisi
  6. Eroterapia
  7. Itsetuntemus
  8. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  9. Parisuhdekriisi
  10. Pelkotilat
  11. Psyykkinen työkyky
  12. Ruokasuhde
  13. Stressi
  14. Suru
  15. Tietoisuustaidot
  16. Tunnetaidot
  17. Työssäjaksaminen
  18. Uupumus

  Lue lisää…

  Tutustu
 33. Piia Kuitunen

  • lyhytterapeutti
  1. Pirkkala

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Piia Kuitunen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Ahdistuneisuus
  2. Arvotyöskentely
  3. Elämänkriisi
  4. Eroterapia
  5. Itsetuntemus
  6. Kehonkuva
  7. Läheisriippuvuus
  8. Masennus
  9. Mielialahäiriöt
  10. Mindfulness
  11. Narsismi
  12. Parisuhdekriisi
  13. Pelkotilat
  14. Ruokasuhde
  15. Stressi
  16. Suru
  17. Tietoisuustaidot
  18. Tunnetaidot
  19. Työnarkomania
  20. Työssäjaksaminen
  21. Työuupumus
  22. Uupumus
  23. Vanhemmuus ja lapset
  24. Vuorovaikutussuhteet
  25. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 110 €/60 min

 34. Maria Heikkilä

  • lyhytterapeutti
  1. Tampere

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Maria Heikkilä

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Ahdistuneisuus
  2. Arvotyöskentely
  3. Elämänkriisi
  4. Eroterapia
  5. Itsetuntemus
  6. Läheisriippuvuus
  7. Masennus
  8. Narsismi
  9. Parisuhdekriisi
  10. Pariterapia
  11. Pelkotilat
  12. Stressi
  13. Suru
  14. Tunnetaidot
  15. Työnarkomania
  16. Työnohjaus
  17. Työssäjaksaminen
  18. Työuupumus
  19. Uupumus
  20. Vanhemmuus ja lapset
  21. Voimavarakeskeinen terapia
  22. Vuorovaikutussuhteet
  23. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 35. Jonna Koivisto

  • lyhytterapeutti
  • psykoterapeuttikoulutuksessa
  1. Kannus

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Jonna Koivisto

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Adhd
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Autismin kirjon häiriöt
  5. Elämänkriisi
  6. Hengitys
  7. Itsetuntemus
  8. Masennus
  9. Mielialahäiriöt
  10. Neuropsykiatrinen valmennus
  11. Nuorisoterapia
  12. Nuorten psykoterapia
  13. Paniikkihäiriöt
  14. Parisuhdekriisi
  15. Pelkotilat
  16. Perheterapia
  17. Psyykkinen työkyky
  18. Ratkaisukeskeinen psykoterapia
  19. Stressi
  20. Tietoisuustaidot
  21. Traumat
  22. Tunnetaidot
  23. Työssäjaksaminen
  24. Työuupumus
  25. Vanhemmuus ja lapset
  26. Vuorovaikutussuhteet
  27. Äitiys

  Lue lisää…

  Tutustu
 36. Anna-Maria Koivisto

  • lyhytterapeutti
  1. Lapua

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Anna-Maria Koivisto

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Adhd
  3. Ahdistuneisuus
  4. Arvotyöskentely
  5. Autismin kirjon häiriöt
  6. Elämänkriisi
  7. Eroterapia
  8. Hengitys
  9. Itsetuntemus
  10. Kehonkuva
  11. Kotikäynnit
  12. Liikuntariippuvuus
  13. Läheisriippuvuus
  14. Masennus
  15. Mielialahäiriöt
  16. Mindfulness
  17. Narsismi
  18. Neuropsykiatrinen valmennus
  19. Painonhallinta
  20. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  21. Paniikkihäiriöt
  22. Parisuhdekriisi
  23. Pariterapia
  24. Peliriippuvuus
  25. Pelkotilat
  26. Perheterapia
  27. Persoonallisuushäiriöt
  28. Ruokasuhde
  29. Stressi
  30. Suru
  31. Syömishäiriöt
  32. Tietoisuustaidot
  33. Tourette
  34. Traumat
  35. Tunnetaidot
  36. Työssäjaksaminen
  37. Työuupumus
  38. Uupumus
  39. Vanhemmuus ja lapset
  40. Voimavarakeskeinen terapia
  41. Vuorovaikutussuhteet
  42. Väkivaltakokemukset
  43. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 60 €/45 min

 37. Anna Kallunki

  • lyhytterapeutti
  1. Tampere
  2. Pirkkala

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Anna Kallunki

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Adhd
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Autismin kirjon häiriöt
  5. Elämänkriisi
  6. Hengitys
  7. Hypnoterapia
  8. Itsetuntemus
  9. Läheisriippuvuus
  10. Masennus
  11. Mielialahäiriöt
  12. Mindfulness
  13. Narsismi
  14. Neuropsykiatrinen valmennus
  15. Painonhallinta
  16. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  17. Paniikkihäiriöt
  18. Parisuhdekriisi
  19. Pariterapia
  20. Pelkotilat
  21. Stressi
  22. Suru
  23. Tietoisuustaidot
  24. Traumat
  25. Tunnetaidot
  26. Työssäjaksaminen
  27. Työuupumus
  28. Uupumus
  29. Vanhemmuus ja lapset
  30. Voimavarakeskeinen terapia
  31. Vuorovaikutussuhteet
  32. Väkivaltakokemukset
  33. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 88 €/45 min

 38. Heidi Arling

  • lyhytterapeutti

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Heidi Arling

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Lapsettomuuskriisi
  2. Läheisriippuvuus
  3. Masennus
  4. Mielialahäiriöt
  5. Narsismi
  6. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  7. Paniikkihäiriöt
  8. Parisuhdekriisi
  9. Pariterapia
  10. Pelkotilat
  11. Perheterapia
  12. Päihderiippuvuus
  13. Stressi
  14. Suru
  15. Syömishäiriöt
  16. Tietoisuustaidot
  17. Traumat
  18. Tunnetaidot
  19. Työssäjaksaminen
  20. Työuupumus
  21. Uupumus
  22. Vanhemmuus ja lapset
  23. Voimavarakeskeinen terapia
  24. Vuorovaikutussuhteet
  25. Väkivaltakokemukset
  26. Yksilöterapia
  27. Addiktiot
  28. Adhd
  29. Ahdistuneisuus
  30. Arvotyöskentely
  31. Autismin kirjon häiriöt
  32. Elämänkriisi
  33. Eroterapia
  34. Itsetuntemus
  35. Kehonkuva

  Lue lisää…

  Tutustu
 39. Sanna Härkönen

  • lyhytterapeutti
  1. Riihimäki

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Sanna Härkönen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Adhd
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Eroterapia
  6. Itsetuntemus
  7. Kehonkuva
  8. Kotikäynnit
  9. Masennus
  10. Mielialahäiriöt
  11. Paniikkihäiriöt
  12. Parisuhdekriisi
  13. Pariterapia
  14. Pelkotilat
  15. Perheterapia
  16. Stressi
  17. Suru
  18. Tunnetaidot
  19. Työssäjaksaminen
  20. Työuupumus
  21. Uupumus
  22. Voimavarakeskeinen terapia
  23. Vuorovaikutussuhteet
  24. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 70 €/45 min

 40. Nina Mouhu

  • lyhytterapeutti
  1. Järvenpää

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Nina Mouhu

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Adhd
  3. Ahdistuneisuus
  4. Arvotyöskentely
  5. Elämänkriisi
  6. Eroterapia
  7. Itsetuntemus
  8. Kehonkuva
  9. Kotikäynnit
  10. Masennus
  11. Mielialahäiriöt
  12. Painonhallinta
  13. Parisuhdekriisi
  14. Pariterapia
  15. Perheterapia
  16. Päihderiippuvuus
  17. Stressi
  18. Tietoisuustaidot
  19. Tunnetaidot
  20. Työnarkomania
  21. Työssäjaksaminen
  22. Työuupumus
  23. Uupumus
  24. Vanhemmuus ja lapset
  25. Voimavarakeskeinen terapia
  26. Vuorovaikutussuhteet
  27. Väkivaltakokemukset
  28. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 41. Emmi Lönnqvist

  • psykoterapeuttikoulutuksessa
  1. Tampere

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Emmi Lönnqvist

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Arvotyöskentely
  2. Eläinavusteinen terapia
  3. Elämänkriisi
  4. Ahdistuneisuus
  5. Itsetuntemus
  6. Masennus
  7. Mielialahäiriöt
  8. Neuropsykiatrinen valmennus
  9. Nuorisoterapia
  10. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  11. Paniikkihäiriöt
  12. Parisuhdekriisi
  13. Pelkotilat
  14. Psyykkinen työkyky
  15. Stressi
  16. Suru
  17. Traumat
  18. Tunnetaidot
  19. Työssäjaksaminen
  20. Työuupumus
  21. Uupumus
  22. Vuorovaikutussuhteet
  23. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 65 €/60 min

 42. Katri Savolainen

  • lyhytterapeutti
  1. Helsinki

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Katri Savolainen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Adhd
  3. Ahdistuneisuus
  4. Arvotyöskentely
  5. Autismin kirjon häiriöt
  6. Elämänkriisi
  7. Eroterapia
  8. Hengitys
  9. Itsetuntemus
  10. Kehonkuva
  11. Liikuntariippuvuus
  12. Läheisriippuvuus
  13. Masennus
  14. Mielialahäiriöt
  15. Narsismi
  16. Neuropsykiatrinen valmennus
  17. Painonhallinta
  18. Paniikkihäiriöt
  19. Parisuhdekriisi
  20. Pariterapia
  21. Peliriippuvuus
  22. Pelkotilat
  23. Perheterapia
  24. Päihderiippuvuus
  25. Ruokasuhde
  26. Stressi
  27. Suru
  28. Tietoisuustaidot
  29. Tourette
  30. Traumat
  31. Tunnetaidot
  32. Työnarkomania
  33. Työnohjaus
  34. Työssäjaksaminen
  35. Työuupumus
  36. Uupumus
  37. Vanhemmuus ja lapset
  38. Voimavarakeskeinen terapia
  39. Vuorovaikutussuhteet
  40. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 43. Jenna Svala

  • lyhytterapeutti

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Jenna Svala

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Ahdistuneisuus
  2. Arvotyöskentely
  3. Elämänkriisi
  4. Hengitys
  5. Itsetuntemus
  6. Kehonkuva
  7. Läheisriippuvuus
  8. Masennus
  9. Mindfulness
  10. Parisuhdekriisi
  11. Ruokasuhde
  12. Stressi
  13. Tietoisuustaidot
  14. Tunnetaidot
  15. Työssäjaksaminen
  16. Työuupumus
  17. Uupumus
  18. Vanhemmuus ja lapset
  19. Vuorovaikutussuhteet
  20. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 75 €/45 min

 44. Kati Filppula

  • lyhytterapeutti
  • psykoterapeuttikoulutuksessa
  1. Tampere

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Kati Filppula

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Adhd
  2. Ahdistuneisuus
  3. Aikuisten psykoterapia
  4. Arvotyöskentely
  5. Elämänkriisi
  6. Eroterapia
  7. Hengitys
  8. Itsetuntemus
  9. Kehonkuva
  10. Kriisi- ja traumapsykoterapia sekä EMDR
  11. Läheisriippuvuus
  12. Masennus
  13. Mielialahäiriöt
  14. Narsismi
  15. Neuropsykiatrinen valmennus
  16. Nuorten psykoterapia
  17. Paniikkihäiriöt
  18. Parisuhdekriisi
  19. Pariterapia
  20. Stressi
  21. Tourette
  22. Traumat
  23. Tunnetaidot
  24. Työssäjaksaminen
  25. Työuupumus
  26. Uupumus
  27. Vanhemmuus ja lapset
  28. Voimavarakeskeinen terapia
  29. Väkivaltakokemukset
  30. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 60 €/45 min

 45. Julia Bagrova

  • lyhytterapeutti

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Julia Bagrova

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Arvotyöskentely
  2. Elämänkriisi
  3. Eroterapia
  4. Ahdistuneisuus
  5. Hengitys
  6. Itsetuntemus
  7. Kotikäynnit
  8. Läheisriippuvuus
  9. Masennus
  10. Mindfulness
  11. Paniikkihäiriöt
  12. Pelkotilat
  13. Stressi
  14. Suru
  15. Tietoisuustaidot
  16. Traumat
  17. Tunnetaidot
  18. Työnarkomania
  19. Työnohjaus
  20. Työssäjaksaminen
  21. Työuupumus
  22. Uupumus
  23. Vanhemmuus ja lapset
  24. Voimavarakeskeinen terapia
  25. Vuorovaikutussuhteet
  26. Väkivaltakokemukset
  27. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 185 €/90 min

 46. Elina Lilja

  • lyhytterapeutti
  • työnohjaaja
  1. Hämeenlinna

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Elina Lilja

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Ahdistuneisuus
  2. Arvotyöskentely
  3. Elämänkriisi
  4. Eroterapia
  5. Hengitys
  6. Itsetuntemus
  7. Kehonkuva
  8. Läheisriippuvuus
  9. Masennus
  10. Mielialahäiriöt
  11. Mindfulness
  12. Narsismi
  13. Painonhallinta
  14. Parisuhdekriisi
  15. Pariterapia
  16. Pelkotilat
  17. Ruokasuhde
  18. Stressi
  19. Suru
  20. Tietoisuustaidot
  21. Traumat
  22. Tunnetaidot
  23. Työnarkomania
  24. Työnohjaus
  25. Työssäjaksaminen
  26. Työuupumus
  27. Uupumus
  28. Voimavarakeskeinen terapia
  29. Vuorovaikutussuhteet
  30. Väkivaltakokemukset
  31. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 47. Roosa Kukkonen

  • lyhytterapeutti
  • psykoterapeuttikoulutuksessa
  1. Kontiolahti

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Roosa Kukkonen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Elämänkriisi
  2. Eroterapia
  3. Hengitys
  4. Itsetuntemus
  5. Kehonkuva
  6. Kognitiivinen käyttäytymisterapia
  7. Kognitiivinen psykoterapia
  8. Kotikäynnit
  9. Lasten psykoterapia
  10. Liikuntariippuvuus
  11. Läheisriippuvuus
  12. Masennus
  13. Mielialahäiriöt
  14. Narsismi
  15. Nuorten psykoterapia
  16. Painonhallinta
  17. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  18. Paniikkihäiriöt
  19. Parisuhdekriisi
  20. Pariterapia
  21. Peliriippuvuus
  22. Pelkotilat
  23. Perheterapia
  24. Persoonallisuushäiriöt
  25. Psyykkinen työkyky
  26. Päihderiippuvuus
  27. Ratkaisukeskeinen psykoterapia
  28. Ruokasuhde
  29. Stressi
  30. Suru
  31. Synnytyspelko
  32. Syömishäiriöt
  33. Tietoisuustaidot
  34. Traumat
  35. Tunnetaidot
  36. Työnarkomania
  37. Työnohjaus
  38. Työssäjaksaminen
  39. Työuupumus
  40. Uupumus
  41. Vanhemmuus ja lapset
  42. Voimavarakeskeinen terapia
  43. Vuorovaikutussuhteet
  44. Väkivaltakokemukset
  45. Yksilöterapia
  46. Äitiys
  47. Addiktiot
  48. Adhd
  49. Ahdistuneisuus
  50. Aikuisten psykoterapia
  51. Arvotyöskentely
  52. Autismin kirjon häiriöt

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 70 €/60 min

 48. Sanna Heloaro

  • psykoterapeuttikoulutuksessa
  • työnohjaaja
  • lyhytterapeutti
  1. Helsinki

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Sanna Heloaro

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Ahdistuneisuus
  2. Arvotyöskentely
  3. Elämänkriisi
  4. Eroterapia
  5. Hengitys
  6. Itsetuntemus
  7. Kehonkuva
  8. Kotikäynnit
  9. Läheisriippuvuus
  10. Masennus
  11. Mielialahäiriöt
  12. Neuropsykiatrinen valmennus
  13. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  14. Paniikkihäiriöt
  15. Parisuhdekriisi
  16. Pariterapia
  17. Autismin kirjon häiriöt
  18. Pelkotilat
  19. Perhepsykoterapia
  20. Perheterapia
  21. Psyykkinen työkyky
  22. Päihderiippuvuus
  23. Stressi
  24. Suru
  25. Tourette
  26. Tunnetaidot
  27. Työnarkomania
  28. Työnohjaus
  29. Työssäjaksaminen
  30. Työuupumus
  31. Uupumus
  32. Vanhemmuus ja lapset
  33. Verkostoterapia
  34. Voimavarakeskeinen terapia
  35. Vuorovaikutussuhteet
  36. Väkivaltakokemukset
  37. Yksilöterapia
  38. Äitiys

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 70 €/45 min

 49. Ville Orell

  • lyhytterapeutti
  1. Turku

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Ville Orell

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Adhd
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Eroterapia
  6. Itsetuntemus
  7. Kotikäynnit
  8. Liikuntariippuvuus
  9. Läheisriippuvuus
  10. Masennus
  11. Mielialahäiriöt
  12. Narsismi
  13. Painonhallinta
  14. Paniikkihäiriöt
  15. Parisuhdekriisi
  16. Pariterapia
  17. Pelkotilat
  18. Perheterapia
  19. Päihderiippuvuus
  20. Ruokasuhde
  21. Stressi
  22. Suru
  23. Syömishäiriöt
  24. Tietoisuustaidot
  25. Tunnetaidot
  26. Työnarkomania
  27. Työssäjaksaminen
  28. Työuupumus
  29. Uupumus
  30. Voimavarakeskeinen terapia
  31. Vuorovaikutussuhteet
  32. Väkivaltakokemukset
  33. Yksilöterapia
  34. Addiktiot

  Lue lisää…

  Tutustu
 50. Anu Saari

  • lyhytterapeutti
  1. Vaasa

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Anu Saari

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Adhd
  2. Ahdistuneisuus
  3. Autismin kirjon häiriöt
  4. Elämänkriisi
  5. Eroterapia
  6. Itsetuntemus
  7. Kehonkuva
  8. Läheisriippuvuus
  9. Masennus
  10. Neuropsykiatrinen valmennus
  11. Paniikkihäiriöt
  12. Parisuhdekriisi
  13. Pelkotilat
  14. Päihderiippuvuus
  15. Stressi
  16. Suru
  17. Tourette
  18. Traumat
  19. Tunnetaidot
  20. Työssäjaksaminen
  21. Uupumus
  22. Vanhemmuus ja lapset
  23. Voimavarakeskeinen terapia
  24. Addiktiot

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 60 €/45 min

 51. Salla Nyholm

  • lyhytterapeutti
  • psykoterapeuttikoulutuksessa
  1. Pori

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Salla Nyholm

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Läheisriippuvuus
  2. Masennus
  3. Mielialahäiriöt
  4. Nuorten psykoterapia
  5. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  6. Paniikkihäiriöt
  7. Stressi
  8. Suru
  9. Tietoisuustaidot
  10. Tunnetaidot
  11. Työssäjaksaminen
  12. Työuupumus
  13. Uupumus
  14. Vanhemmuus ja lapset
  15. Vuorovaikutussuhteet
  16. Yksilöterapia
  17. Addiktiot
  18. Ahdistuneisuus
  19. Aikuisten psykoterapia
  20. Arvotyöskentely
  21. Elämänkriisi
  22. Eroterapia
  23. Hengitys
  24. Kognitiivinen käyttäytymisterapia
  25. Lasten psykoterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 42 €/45 min

 52. Päivi Tabell

  • seksuaalineuvoja
  • seksuaaliterapeutti
  • työnohjaaja
  • lyhytterapeutti
  1. Helsinki

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Päivi Tabell

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Monisuhteisuus
  6. Naisten seksuaalisuus
  7. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  8. Paniikkihäiriöt
  9. Parisuhdekriisi
  10. Peliriippuvuus
  11. Pelkotilat
  12. Päihderiippuvuus
  13. Seksuaalineuvonta
  14. Seksuaalisuuden moninaisuus
  15. Haluttomuus
  16. Itsetuntemus
  17. Seksuaalisuus ja raskaus
  18. Seksuaaliterapia
  19. Stressi
  20. Suru
  21. Tietoisuustaidot
  22. Tunnetaidot
  23. Työnarkomania
  24. Työnohjaus
  25. Työssäjaksaminen
  26. Työuupumus
  27. Uupumus
  28. Voimavarakeskeinen terapia
  29. Masennus
  30. Miesten seksuaalisuus
  31. Mindfulness
  32. Vuorovaikutussuhteet
  33. Väkivaltakokemukset
  34. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 86 €/50 min

 53. Mira Kangasluoma

  • lyhytterapeutti
  1. Seinäjoki

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Mira Kangasluoma

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Adhd
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Autismin kirjon häiriöt
  5. Elämänkriisi
  6. Eroterapia
  7. Itsetuntemus
  8. Läheisriippuvuus
  9. Masennus
  10. Mielialahäiriöt
  11. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  12. Paniikkihäiriöt
  13. Parisuhdekriisi
  14. Pariterapia
  15. Pelkotilat
  16. Perheterapia
  17. Päihderiippuvuus
  18. Ruokasuhde
  19. Stressi
  20. Suru
  21. Traumat
  22. Työssäjaksaminen
  23. Työuupumus
  24. Uupumus
  25. Vanhemmuus ja lapset
  26. Voimavarakeskeinen terapia
  27. Vuorovaikutussuhteet
  28. Väkivaltakokemukset
  29. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 60 €/45 min

 54. Mari Ihanamäki

  • lyhytterapeutti
  • psykoterapeuttikoulutuksessa
  1. Kankaanpää

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Mari Ihanamäki

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Ahdistuneisuus
  3. Aikuisten psykoterapia
  4. Arvotyöskentely
  5. Elämänkriisi
  6. Eroterapia
  7. Itsetuntemus
  8. Kognitiivinen käyttäytymisterapia
  9. Kognitiivinen psykoterapia
  10. Liikuntariippuvuus
  11. Läheisriippuvuus
  12. Masennus
  13. Mielialahäiriöt
  14. Mindfulness
  15. Narsismi
  16. Paniikkihäiriöt
  17. Parisuhdekriisi
  18. Peliriippuvuus
  19. Pelkotilat
  20. Psyykkinen työkyky
  21. Päihderiippuvuus
  22. Stressi
  23. Suru
  24. Tietoisuustaidot
  25. Traumat
  26. Tunnetaidot
  27. Työnarkomania
  28. Työssäjaksaminen
  29. Työuupumus
  30. Uupumus
  31. Vuorovaikutussuhteet
  32. Väkivaltakokemukset
  33. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 55. Simo Singh

  • lyhytterapeutti
  1. Jyväskylä

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Simo Singh

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Adhd
  2. Ahdistuneisuus
  3. Elämänkriisi
  4. Hengitys
  5. Itsetuntemus
  6. Kehonkuva
  7. Kotikäynnit
  8. Läheisriippuvuus
  9. Masennus
  10. Mielialahäiriöt
  11. Mindfulness
  12. Neuropsykiatrinen valmennus
  13. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  14. Paniikkihäiriöt
  15. Parisuhdekriisi
  16. Pariterapia
  17. Peliriippuvuus
  18. Pelkotilat
  19. Päihderiippuvuus
  20. Stressi
  21. Suru
  22. Tietoisuustaidot
  23. Tourette
  24. Tunnetaidot
  25. Työnarkomania
  26. Työssäjaksaminen
  27. Työuupumus
  28. Uupumus
  29. Voimavarakeskeinen terapia
  30. Vuorovaikutussuhteet
  31. Väkivaltakokemukset
  32. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Vapaita aikoja
  alle 3kk

  Alk. 60 €/45 min

 56. Marjukka Nyström

  • lyhytterapeutti
  • psykoterapeuttikoulutuksessa
  1. Tampere

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Marjukka Nyström

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Eroterapia
  6. Itsetuntemus
  7. Liikuntariippuvuus
  8. Läheisriippuvuus
  9. Masennus
  10. Painonhallinta
  11. Paniikkihäiriöt
  12. Pariterapia
  13. Pelkotilat
  14. Päihderiippuvuus
  15. Ruokasuhde
  16. Stressi
  17. Suru
  18. Tietoisuustaidot
  19. Tunnetaidot
  20. Työnarkomania
  21. Työssäjaksaminen
  22. Työuupumus
  23. Uupumus
  24. Voimavarakeskeinen terapia
  25. Väkivaltakokemukset
  26. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 57. Janne Tuomaala

  • lyhytterapeutti
  1. Lahti

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Janne Tuomaala

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Adhd
  3. Ahdistuneisuus
  4. Arvotyöskentely
  5. Elämänkriisi
  6. Itsetuntemus
  7. Kotikäynnit
  8. Lapsettomuuskriisi
  9. Liikuntariippuvuus
  10. Läheisriippuvuus
  11. Masennus
  12. Mielialahäiriöt
  13. Narsismi
  14. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  15. Paniikkihäiriöt
  16. Parisuhdekriisi
  17. Pariterapia
  18. Pelkotilat
  19. Persoonallisuushäiriöt
  20. Skitsofrenia
  21. Stressi
  22. Suru
  23. Tietoisuustaidot
  24. Traumat
  25. Tunnetaidot
  26. Työnarkomania
  27. Työnohjaus
  28. Työssäjaksaminen
  29. Työuupumus
  30. Uupumus
  31. Vanhemmuus ja lapset
  32. Voimavarakeskeinen terapia
  33. Vuorovaikutussuhteet
  34. Väkivaltakokemukset
  35. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
 58. Leena Välimaa

  • lyhytterapeutti

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Leena Välimaa

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Ahdistuneisuus
  2. Elämänkriisi
  3. Itsetuntemus
  4. Masennus
  5. Mielialahäiriöt
  6. Mindfulness
  7. Paniikkihäiriöt
  8. Pelkotilat
  9. Ruokasuhde
  10. Stressi
  11. Suru
  12. Tietoisuustaidot
  13. Tunnetaidot
  14. Työnohjaus
  15. Työssäjaksaminen
  16. Työuupumus
  17. Uupumus
  18. Vanhemmuus ja lapset
  19. Voimavarakeskeinen terapia
  20. Vuorovaikutussuhteet
  21. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Ei vapaita aikoja
  seuraavaan 6kk

  Alk. 65 €/45 min

 59. Heidi Kyttälä

  • lyhytterapeutti
  • työnohjaaja

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Heidi Kyttälä

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Mindfulness
  2. Narsismi
  3. Paniikkihäiriöt
  4. Parisuhdekriisi
  5. Pelkotilat
  6. Ruokasuhde
  7. Stressi
  8. Suru
  9. Syömishäiriöt
  10. Tietoisuustaidot
  11. Tunnetaidot
  12. Työnarkomania
  13. Työnohjaus
  14. Työssäjaksaminen
  15. Työuupumus
  16. Uupumus
  17. Vanhemmuus ja lapset
  18. Voimavarakeskeinen terapia
  19. Vuorovaikutussuhteet
  20. Yksilöterapia
  21. Addiktiot
  22. Ahdistuneisuus
  23. Arvotyöskentely
  24. Elämänkriisi
  25. Eroterapia
  26. Itsetuntemus
  27. Kehonkuva
  28. Lapsettomuuskriisi
  29. Läheisriippuvuus
  30. Masennus
  31. Mielialahäiriöt

  Lue lisää…

  Tutustu
  Ei vapaita aikoja
  seuraavaan 6kk

  Alk. 70 €/45 min

 60. Mia (Karoliina) Viita

  • lyhytterapeutti
  1. Helsinki

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Mia (Karoliina) Viita

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Parisuhdekriisi
  2. Pariterapia
  3. Pelkotilat
  4. Ruokasuhde
  5. Stressi
  6. Suru
  7. Tietoisuustaidot
  8. Tunnetaidot
  9. Työnarkomania
  10. Ahdistuneisuus
  11. Arvotyöskentely
  12. Elämänkriisi
  13. Eroterapia
  14. Itsetuntemus
  15. Masennus
  16. Työssäjaksaminen
  17. Työuupumus
  18. Uupumus
  19. Voimavarakeskeinen terapia
  20. Vuorovaikutussuhteet
  21. Väkivaltakokemukset
  22. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Ei vapaita aikoja
  seuraavaan 6kk

  Alk. 90 €/55 min

 61. Liisa Ruuda

  • fysioterapeutti
  • lyhytterapeutti

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Liisa Ruuda

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Ahdistuneisuus
  2. Elämänkriisi
  3. Hengitys
  4. Itsetuntemus
  5. Kehonkuva
  6. Liikuntariippuvuus
  7. Masennus
  8. Mindfulness
  9. Painonhallinta
  10. Ruokasuhde
  11. Stressi
  12. Suru
  13. Syömishäiriöt
  14. Tietoisuustaidot
  15. Työnarkomania
  16. Työssäjaksaminen
  17. Työuupumus
  18. Uupumus
  19. Vanhemmuus ja lapset
  20. Voimavarakeskeinen terapia
  21. Vuorovaikutussuhteet
  22. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Ei vapaita aikoja
  seuraavaan 6kk

  Alk. 50 €/60 min

 62. Niina Remes-Rautakumpu

  • lyhytterapeutti
  • työnohjaaja
  1. Loimaa

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Niina Remes-Rautakumpu

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Adhd
  2. Ahdistuneisuus
  3. Elämänkriisi
  4. Eroterapia
  5. Itsetuntemus
  6. Läheisriippuvuus
  7. Masennus
  8. Mielialahäiriöt
  9. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  10. Parisuhdekriisi
  11. Pariterapia
  12. Pelkotilat
  13. Päihderiippuvuus
  14. Skitsofrenia
  15. Stressi
  16. Suru
  17. Tunnetaidot
  18. Työnarkomania
  19. Työnohjaus
  20. Työssäjaksaminen
  21. Työuupumus
  22. Uupumus
  23. Voimavarakeskeinen terapia
  24. Väkivaltakokemukset
  25. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Ei vapaita aikoja
  seuraavaan 6kk

  Alk. 65 €/45 min

 63. Marianna Räsänen

  • lyhytterapeutti
  • tanssi-liiketerapeutti
  1. Jyväskylä

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Marianna Räsänen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Hengitys
  6. Itsetuntemus
  7. Kehonkuva
  8. Masennus
  9. Kehollisuus
  10. Mielialahäiriöt
  11. Mindfulness
  12. Paniikkihäiriöt
  13. Pariterapia
  14. Pelkotilat
  15. Perheterapia
  16. Stressi
  17. Suru
  18. Tietoisuustaidot
  19. Tunnetaidot
  20. Työnarkomania
  21. Työssäjaksaminen
  22. Työuupumus
  23. Uupumus
  24. Voimavarakeskeinen terapia
  25. Vuorovaikutussuhteet
  26. Väkivaltakokemukset
  27. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Ei vapaita aikoja
  seuraavaan 6kk

  Alk. 78 €/60 min

 64. Niina Kärkkäinen

  • lyhytterapeutti

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Niina Kärkkäinen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Ahdistuneisuus
  3. Arvotyöskentely
  4. Elämänkriisi
  5. Eroterapia
  6. Hengitys
  7. Itsetuntemus
  8. Kehonkuva
  9. Lapsettomuuskriisi
  10. Liikuntariippuvuus
  11. Läheisriippuvuus
  12. Masennus
  13. Mielialahäiriöt
  14. Mindfulness
  15. Painonhallinta
  16. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  17. Paniikkihäiriöt
  18. Parisuhdekriisi
  19. Pariterapia
  20. Peliriippuvuus
  21. Pelkotilat
  22. Persoonallisuushäiriöt
  23. Päihderiippuvuus
  24. Stressi
  25. Suru
  26. Syömishäiriöt
  27. Tietoisuustaidot
  28. Traumat
  29. Tunnetaidot
  30. Työnarkomania
  31. Työssäjaksaminen
  32. Työuupumus
  33. Uupumus
  34. Vanhemmuus ja lapset
  35. Voimavarakeskeinen terapia
  36. Vuorovaikutussuhteet
  37. Yksilöterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Ei vapaita aikoja
  seuraavaan 6kk

  Alk. 60 €/45 min

 65. Johanna Pylkkänen

  • lyhytterapeutti
  • psykoterapeuttikoulutuksessa
  1. Oulu

  Tarjoan etäterapiaa

  Profiilikuva: Johanna Pylkkänen

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Integratiivinen psykoterapia
  2. Itsetuntemus
  3. Kehonkuva
  4. Läheisriippuvuus
  5. Masennus
  6. Mielialahäiriöt
  7. Mindfulness
  8. Narsismi
  9. Nuorisoterapia
  10. Painonhallinta
  11. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  12. Paniikkihäiriöt
  13. Parisuhdekriisi
  14. Pariterapia
  15. Pelkotilat
  16. Perheterapia
  17. Psyykkinen työkyky
  18. Stressi
  19. Suru
  20. Syömishäiriöt
  21. Tietoisuustaidot
  22. Tunnetaidot
  23. Työnarkomania
  24. Työssäjaksaminen
  25. Työuupumus
  26. Uupumus
  27. Vanhemmuus ja lapset
  28. Voimavarakeskeinen terapia
  29. Vuorovaikutussuhteet
  30. Yksilöterapia
  31. Äitiys
  32. Addiktiot
  33. Ahdistuneisuus
  34. Arvotyöskentely
  35. Elämänkriisi
  36. Eroterapia

  Lue lisää…

  Tutustu
  Ei vapaita aikoja
  seuraavaan 6kk

  Alk. 60 €/60 min

 66. Elina Skantsi

  • lyhytterapeutti
  • psykoterapeuttikoulutuksessa
  1. Espoo
  Profiilikuva: Elina Skantsi

  Suuntaus ja erikoistumiset

  1. Addiktiot
  2. Adhd
  3. Ahdistuneisuus
  4. Arvotyöskentely
  5. Autismin kirjon häiriöt
  6. Elämänkriisi
  7. Hengitys
  8. Itsetuntemus
  9. Kehonkuva
  10. Kognitiivinen käyttäytymisterapia
  11. Kognitiivinen psykoterapia
  12. Liikuntariippuvuus
  13. Läheisriippuvuus
  14. Masennus
  15. Mielialahäiriöt
  16. Mindfulness
  17. Painonhallinta
  18. Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  19. Paniikkihäiriöt
  20. Peliriippuvuus
  21. Pelkotilat
  22. Persoonallisuushäiriöt
  23. Psyykkinen työkyky
  24. Päihderiippuvuus
  25. Ruokasuhde
  26. Skitsofrenia
  27. Stressi
  28. Suru
  29. Synnytyspelko
  30. Syömishäiriöt
  31. Tietoisuustaidot
  32. Traumat
  33. Tunnetaidot
  34. Työnarkomania
  35. Työssäjaksaminen
  36. Työuupumus
  37. Uupumus
  38. Vanhemmuus ja lapset
  39. Vuorovaikutussuhteet
  40. Väkivaltakokemukset
  41. Yksilöterapia
  42. Äitiys

  Lue lisää…

  Tutustu
  Ei vapaita aikoja
  seuraavaan 6kk