TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Mediversitas Oy, Y-tunnus 2812257-9, Oulu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anna Pälve, anna.palve@mediversitas.fi, +358 505356799

Rekisterin nimi

Valitseterapia asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjän toiminnasta tiedottaminen asiakkaille, asiakassuhteen hoitaminen ja sen kehittäminen sekä palvelun toteuttaminen ja kehittäminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot luovutetaan rekisteriin rekisteröitymisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. Ajanvaraukseen liittyvät tiedot luovutetaan rekisteriin ajanvaraajalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muista julkisesti saatavilla olevista rekistereistä (kuten Kela).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.